HR-nieuws


De werkgevers en de vakbonden zijn het eens geworden over een nieuwe CAO Kinderopvang voor de periode 2020-2021. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor jou? En hoe zit het met je (geplande) verlof met de zomer in aantocht? Of de regeling voor compensatie-uren en reiskosten nu de kinderopvang weer volledig open gaat? Hieronder zetten we de belangrijkste punten voor je op een rij en geven we antwoord op je vragen.

Cao Kinderopvang 2020-2021

De werkgevers en vakbonden hebben ingestemd met de cao Kinderopvang 2020-2021. De nieuwe cao heeft een looptijd van 18 maanden: 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021. Hieronder vind je belangrijkste afspraken die zijn gemaakt:

 • In totaal stijgt je salaris per 1 juli 2020 met 3,36%. Naast de salarisstijging van 3,0% vervalt het vitaliteitsbudget per 1 juli 2020. Dit wordt dan kostenneutraal verrekend, waardoor het salaris met 0,36% extra stijgt.
 • Tegelijk met de salarisverhoging per 1 juli 2020 wordt er een eenmalige uitkering van 3% uitbetaald over de periode 1 januari 2020 tot 1 juli 2020.
 • Op 1 januari 2021 stijgt het salaris met €12 bruto (of naar rato afhankelijk van het aantal contracturen).
 • Er komt een structurele eindejaarsuitkering van 2%. De eindejaarsuitkering wordt in december van ieder kalenderjaar uitbetaald, voor het eerst in december 2020.

Deze financiële afspraken worden indien van toepassing per 1 juli met terugwerkende kracht verwerkt.

Werkdruk en -plezier
Naast bovenstaande wijzigingen zijn er afspraken gemaakt om de werkdruk te verlagen en het werkplezier te verhogen. Zo is het, in het kader van duurzame inzetbaarheid, mogelijk om een levensfasebudget op te bouwen. Dit houdt in, dat je bij een voltijds dienstverband uren kunt sparen, die je op een later moment in kunt zetten om de balans tussen werk en privé goed te houden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan doorbetaald ouderschapsverlof of eerder stoppen voor de pensioengerechtigde leeftijd. Een verdere uitwerking van deze regeling volgt later dit jaar.

Stagevergoeding
Volgens de nieuwe cao krijgen stagiaires een vergoeding. Deze wordt met terugwerkende kracht met het salaris van mei uitgekeerd, mits we tijdig de juiste gegevens van de leidinggevende hebben ontvangen. Is dat niet het geval, dan ontvangt de stagiaire de stagevergoeding met terugwerkende kracht voor het eerst met het salaris van juni.

Verlof en (zomer-)vakanties

De zomer staat weer voor de deur. Daarom is het goed om te weten hoe de verlofregeling werkt, zodat je verrassingen voorkomt.

Heb je al verlof gepland staan? Dan gaat dit gewoon door. Het is niet de bedoeling dat jij (of je leidinggevende) dit intrekt, verschuift of inkort. Uitzonderingen op de regel kunnen eventueel onder de volgende voorwaarden worden toegekend.

 1. Wil je iets in je geplande verlof/vakantie wijzigen, dan kan je een verzoek indienen via de HR Manager
 2. Je verzoek moet passen binnen het rooster en de bezettingsbehoefte van de locatie (er moet op dat moment werk zijn om ingeroosterd te worden)
 3. Je neemt in 2020 voldoende verlof op;
 4. Je verschuift je vakantie binnen het lopende kalenderjaar (2020);
 5. Je hebt geen stuwmeer aan verlofdagen (en dat ontstaat ook niet door het verschuiven);
 6. De nieuwe vakantiedata worden direct schriftelijk vastgelegd;
 7. Je mag maximaal 1 geplande vakantie verschuiven.

Vakanties buitenland
Woensdag 3 juni maakte premier Rutte bekend dat het vanaf 15 juni weer mogelijk is om op vakantie te gaan naar andere landen binnen de EU en naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het reisadvies voor die landen gaat van oranje (vakantiereizen afgeraden) naar geel (vakantiereizen mogelijk, let op risico’s). Voor andere gebieden blijft code oranje gelden.

Ben je van plan om na 15 juni naar het buitenland op vakantie te gaan? Bespreek dit dan tijdig met je leidinggevende. Want kom je er bijvoorbeeld te laat achter dat het reisadvies van een land toch weer in code oranje is veranderd en kun je daardoor niet op tijd naar huis of moet je bij thuiskomst voor bepaalde tijd in quarantaine? Dan kan dit gevolgen hebben voor je verlofdagen. Laat je daarom van tevoren goed informeren, check regelmatig de risicostatus van het land van bestemming en ga goed voorbereid op reis.

Voor actuele informatie hierover kun je terecht op de website nederlandwereldwijd.nl.

Compensatie-uren

De compensatie-uren (of meer-uren) die je als pedagogisch medewerker vanaf 11 mei hebt gemaakt, kan je op jouw verzoek laten uitbetalen.

Let op: dit geldt niet voor de compensatie-uren die gemaakt zijn vóór 11 mei.

Wettelijk verlof 2019 vervalt per 1 juli 2020

Zoals gewoonlijk vervallen per 1 juli de wettelijke verlofuren van het voorgaande jaar. Op je verlofkaart in Quebble, onder wettelijk verlof 2019, kun je zien hoeveel uren dat eventueel nog zijn. Wil je deze opnemen, dan kan dat vóór 1 juli 2020. (dus niet alleen plannen, maar ook daadwerkelijk opnemen voor deze einddatum).

Mocht je daarop een uitzondering willen maken (bijvoorbeeld in verband met langdurig verzuim of eerdere afspraken die hierover zijn gemaakt), dan kan je dit uiterlijk 15 juni aanstaande als verzoek neerleggen bij je HR-manager voor akkoord. Je HR-manager stuurt het akkoord ook vóór 15 juni door naar uren@smallsteps.nl

NB. Bij het opnemen van verlof wordt altijd eerst het verlof afgeboekt dat als eerste vervalt.

Reiskostenvergoeding risicogroep

Ben je pedagogisch medewerker of locatiemanager en behoor je tot de risicogroep of is er iemand in je huishouden die daartoe behoort en ben je om die reden niet werkzaam op de locatie? Dan wordt je reiskostenvergoeding vanaf 1 juni (met terugwerkende kracht) tijdelijk stopgezet, omdat je geen werkzaamheden op locatie uitvoert en ook geen reiskosten maakt.